Bejegeningsregelement

 

Voor de omgang met en het behandelen van patiënten zijn door Fysio Cure een aantal richtlijnen opgesteld:

  • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit direct aan te geven.
  • Indien, door bijvoorbeeld geloofsovertuigingen, tegen bepaalde handelingen en of behandelvormen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend fysiotherapeut kan beoordelen of de patiënt behandeld kan worden.
  • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • Behandeling waarbij privacy gewenst is, geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.
  • Als er derden (bijvoorbeeld stagiair) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
  • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
  • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Fysio Cure is dagelijks bezig met begeleiden en revalideren van (top)sporters om deze weer terug te brengen op het gewenste sportniveau.

Door middel van sport specifieke en wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprotocollen wordt er gewerkt aan een snelle en verantwoorde terugkeer naar het sportveld.

Lees meer


In veruit de meeste gevallen zal Fysio Cure de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.

Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen behandelingen zullen via Spot-On-Medics bij de patiënt worden verhaald.

Lees meer


De laatste jaren is er in de  fysiotherapie het een en ander veranderd, en onder invloed van  wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontstaan. In deze vernieuwde visie is er meer aandacht gekomen voor de actieve oefentherapie naast de traditionele passieve behandeltechnieken als onder andere massage, mobilisaties en manipulaties.

Lees meer