Privacyregelement

 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten binnen Fysio Cure, stagiaires, de waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om uw patiëntendossier in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden dient er wetenschappelijk onderzoek verricht worden. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. De gegevens zullen geanonimiseerd verstuurd gebruikt worden.
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit mededelen aan uw behandelend fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas verstrekt worden nadat de patiënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  • Gegevens van patiënten worden niet verstrekt aan derden, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
  • Na het overlijden van een patiënt zullen de gegevens niet worden vrijgegeven.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Fysio Cure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Cure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO).

Onze volledige Privacy Policy kunt u lezen via onderstaande link:


Fysio Cure is dagelijks bezig met begeleiden en revalideren van (top)sporters om deze weer terug te brengen op het gewenste sportniveau.

Door middel van sport specifieke en wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprotocollen wordt er gewerkt aan een snelle en verantwoorde terugkeer naar het sportveld.

Lees meer


In veruit de meeste gevallen zal Fysio Cure de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.

Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen behandelingen zullen via Spot-On-Medics bij de patiënt worden verhaald.

Lees meer


De laatste jaren is er in de  fysiotherapie het een en ander veranderd, en onder invloed van  wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontstaan. In deze vernieuwde visie is er meer aandacht gekomen voor de actieve oefentherapie naast de traditionele passieve behandeltechnieken als onder andere massage, mobilisaties en manipulaties.

Lees meer